Проф. д-р Саша Митрев

Раководител на Лабораторијата

       
   

Проф. д-р Верица Илиева

Оддел за контрола на семе и саден материјал

       
   

Проф. д-р Душан Спасов

Оддел за заштита на растенијата – ентомологија

       
   

Проф. д-р Блажо Боев

Оддел за геохемија

       

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос

Оддел за контрола на квалитет на храна – квалитет на вино

       
   

Проф. д-р Фиданка Трајкова

Одделение за агрохемија и исхрана на растенијата

       
   

Проф. д-р Фиданка Илиева

Одделение за микробиологија на животната средина

       
   

Проф. д-р Сања Костадиновиќ Величковска

Оддел за контрола на квалитет на храна – квалитет на масло

       
   

Доц. д-р Емилија Арсов

Оддел за заштита на растенијата - вирологија

       
   

Доц. д-р Билјана Ковачевиќ

Оддел за заштита на растенијата – фитофармација

       
   

Доц. д-р Биљана Балабанова

Оддел за геохемија

       
   

Доц. д-р Наталија Маркова Руждиќ

Оддел за контрола на семе и саден материјал

       
   

м-р Јулијана Арсова - лаборант
Оддел за контрола на квалитет на храна – квалитет на масло

       
    Драгана Петрушева – лаборант
Оддел за контрола на квалитет на храна – квалитет на вино
       
    М-р Елизабета Каракашева – виш лаборант
Одделение за агрохемија и исхрана на растенијата
       
    М-р Весна Зајкова Панова – виш лаборант
Оддел за геохемија
       
    Валентина Рангеловиќ – лаборант
Одделение за агрохемија и исхрана на растенијата
       
       
   

Ангела Бикова - администрација

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts