АКРЕДИТИРАНИ МЕТОДИ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ВИНО

Одделението за вино работи во склоп на Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина при Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Согласно член 33 од Законот за вино („Сл. весник на Р. Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/12, 106/13 и 188/13) во март 2015 година лабораторијата доби  Решение за овластување на лабораторијата за вршење на физичко-хемиска анализа заради ставање на виното во промет од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостпанство на Р. Македонија (линк до Решението)

Лабораторијата врши физичко-хемиски анализи на вино, производи од грозје и вино и алкохолни пијалоци врз основа на методи за коишто е акредитирана од страна на Институтот за акредитација на Р. Македонија (http://iarm.gov.mk/files/Akreditirani-tela/Laboratorii/OB05-25_LT-052.pdf).

 

Основните параметри одговорни за квалитетот на виното се определуваат со примена на следните методи:

1. Специфична тежина/густина на 20˚C (OIV-MA-AS2-01A) – однос помеѓу густината на виното на 20˚C и густината на водата на истата температура

2. Одредување на содржина/јачина на алкохол по волумен (OIV-MA-AS312-01A) – една од главните компоненти која го определува квалитет на виното. Се добива при алкохолна ферментација на гроздовиот шеќер. Процентот на алкохол во виното зависи од количеството на шеќер во грозјето, но и од присутните квасци кои што ја вршат ферментацијата.

3. Одредување на вкупен сув екстракт (OIV-MA-AS2-03B) – се однесува на вкупните нерастворливи цврсти материи во виното (шеќери, неиспарливи киселини, глицерол, полифеноли)

4. Одредување на вкупни киселини (OIV-MA-AS313-01) – вината содржат слаби органски киселини, главно винска, јаболкова, млечна, оцетна, лимонска и килибарна киселина. Вкупната киселост на виното се изразува како сума од овие киселини, од кој доминантна е винската киселина.

5. Одредување на испарливи киселини (OIV-MA-AS313-02) – испарливата киселост на виното потекнува од нижите масни киселини (мравска, оцетна, бутерна киселина и други) и од кои 95-98% е најзастапена оцетната киселина. Преставува важен параметар за квалитетот на виното, а висока вредност на испарливи киселини го забрзува процесот на расипување на виното.

6. Одредување на pH (OIV-MA-AS313-15) – важен параметар кој влијае на вкусот, микробиолошката стабилност, оксидацијата на виното, бојата, аромата и хемиската стабилност на виното.

7. Мултиелементна анализа со примена на ICP-MS (OIV-MA-AS323-07) - присуството на елементи во траги е од особена важност за сензорните карактеристики на виното. Високи концентрации на Fe, Cu, Mn и Zn директно се поврзани сo дестабилизација и оксидација на виното.

8. Одредување на SO2 (Ivanova-Petropulos V., Petruseva D., Mitrev S. (2015). Methods for determination of SO2 and reducing sugars in wines and alcoholic beverages, Yearbook of Faculty of Agriculture, 13(1), 119-127) – Сулфур диоксид се користи како средство за заштита и антиоксидантен агенс во виното и грозјето, главно за да се спречи микробна инфекција и оксидација. Во виното се наоѓа во слободна и врзана форма.

9. Одредување на редуцирачки шеќери (Ivanova-Petropulos V., Petruseva D., Mitrev S. (2015). Methods for determination of SO2 and reducing sugars in wines and alcoholic beverages, Yearbook of Faculty of Agriculture, 13(1), 119-127) – глукозата и фруктозата се редуцирачки шеќери кои се главните јаглехидрати во грозјето и виното.

 

Лабораторијата е објавена на официјалната листа на Европската Унија (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/06_en.pdf) како лабораторија која што може да прави анализи на вино за ставање во промет и да пополнува податоци на VI1 образецот (образец којшто се користи при извоз на вино во ЕУ).

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts