Акредитирани методи
Ценовник

Обрасци за барање на услуги

Барање за услуги  
Агрохемиска анализа на почва  
Испитување квалитет на семе кај земјоделски растенија пример за пополнување
пример за пополнување - фураж
пример за пополнување - градинарски култури
Одредување на содржина на макро, микро и елементи во траги во почва и седименти  
Испитување на органолептички и физичко-хемиски својства во вода пример за пополнување - вода
Испитување на присуство на влага, протеини, масти, пепел и сл., на различни семиња  
Барање за анализа на органски ѓубрива
 
Барање за анализа на неоргански ѓубрива
 
Барање тешки метали органска матрица
 
Барање за испитување на квалитет на вино
 
Барање за испитување на квалитет на растителните масла
 

 

     

Постапка за поднесување барање за услуги

 1.

Отворете го Барање за услуги и снимете го на вашиот компјутер  пополнете го → кликнете на Прати по пошта → Кликнете на Отпечати → Отпечатениот примерок потпишете го и доколку сте правен субјект ставете печат.

 2.

Кликнете на некој од обрасците според потребите (агрохемиска анализа н.пр.) и снимете го на вашиот компјутер → отворете го → пополнете го → кликнете на Прати по е-пошта → кликнете на Отпечати → примерокот потпишете го и доколку сте правен субјект ставете печат

 НАПОМЕНА: Доколку имате повеќе од една проба/мостра, потребно е да пополните толку обрасци, колку што имате проби/мостри.

 

Уплатница

 

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts