Акредитирани методи

Обрасци за барање на услуги

Барање за услуги од УНИЛАБ
Барање за агрохемиска анализа на почва
Барање за квалитет на семе и саден материјал
Барање за содржина на елементи во почва, седименти, геолошки примероц
Барање за испитување на вода
Барање за квалитетни својства на растителен материјал
Барање за анализа на органски ѓубрива
Барање за испитување на здравствената состојба на раст. материјал
Барање за содржина на елементи во органска матрица
Барање за квалитет на вино и алкохолни пијалоци
Барање за квалитет на растителни масла
Барање за хемиска и физичка анализа на неоргански ѓубрива

 

     

Постапка за поднесување барање за услуги

 1.

Отворете го Барање за услуги и снимете го на вашиот компјутер  пополнете го → кликнете на Прати по пошта → Кликнете на Отпечати → Отпечатениот примерок потпишете го и доколку сте правен субјект ставете печат.

 2.

Кликнете на некој од обрасците според потребите (агрохемиска анализа н.пр.) и снимете го на вашиот компјутер → отворете го → пополнете го → кликнете на Прати по е-пошта → кликнете на Отпечати → примерокот потпишете го и доколку сте правен субјект ставете печат

 НАПОМЕНА: Доколку имате повеќе од една проба/мостра, потребно е да пополните толку обрасци, колку што имате проби/мостри.

 

Уплатница

 

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts