Проф. д-р Саша Митрев

Раководител на УНИЛАБ
Одговорен на Оддел за заштита на растенијата (бактериологија)

       
   

Проф. д-р Блажо Боев

Заменик раководител
Одговорен на Оддел за геохемија

       
   

Проф. д-р Верица Илиева

Менаџер за квалитет
Одговорна на Оддел за контрола на семе и саден материјал

       
    Ангела Бикова - администрација
       
   

Проф. д-р Емилија Арсов

Главен лаборант на УНИЛАБ
Оддел за заштита на растенијата (вирологија)

       
   

Проф. д-р Фиданка Трајкова

Одговорна на Оддел за агрохемија и исхрана на растенијата

       
   

Проф. д-р Биљана Балабанова

Одговорна на оддел за аналитичка хемија

       
   

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос

Одговорна на Оддел за контрола на квалитет на храна –
Одделение за контрола на квалитет на вино

       
   

Проф. д-р Сања Костадиновиќ Величковска

Одговорна на Оддел за контрола на квалитет на храна –
Одделение за контрола на квалитет на масло

       
   

Проф. д-р Наталија Маркова Руждиќ

Оддел за контрола на семе и саден материјал

       
   

Проф. д-р Душан Спасов

Оддел за заштита на растенијата (ентомологија)

       
   

Доц. д-р Билјана Ковачевиќ

Оддел за заштита на растенијата (фитофармација)

     

 

   

м-р Јулијана Арсова - лаборант

Оддел за контрола на квалитет на храна –
Одделение за контрола на квалитет на масло

     

 

   

Драгана Гичев – лаборант

Оддел за контрола на квалитет на храна –
Одделение за контрола на квалитет на вино

     

 

   

М-р Весна Зајкова Панова – виш лаборант

Оддел за геохемија

       
   

Кристина Панев – лаборант

Оддел за геохемија

     

 

   

М-р Елизабета Каракашева – виш лаборант

Одделение за агрохемија и исхрана на растенијата

     

 

   

Валентина Рангеловиќ – лаборант

Одделение за агрохемија и исхрана на растенијата

     

 

   

Иван Донев – лаборант

Оддел за контрола на семе и саден материјал
(земање на мостри)

       
     

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts