За лабораторијата

 

УНИЛАБ е лабораторија во состав на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип која функционира како посебна организациска целина.

Лабораторија врши агрохемиски анализи на почвата и давање на соодветни препораки за ѓубрење и исхрана на растенијата; испитување на присуство макро и микро елементи, тешки метали и елементи во траги во примероци од животна средина: води, почви, седименти, геолошки примероци и отпад. Во лабораторијата се врши контрола на безбедноста и квалитетот на достапни продукти преку одредување на мултиелементна анализа на храна и додатоци во исхраната, пијалоци, растителен материјал и екстракти, како и на суспензии и концентрати на активни материи и ексципиенти кај фармацевтски производи. Лабораторијата врши утврдувањето на застапеноста на хранливите елементи во ѓубривата; анализа на квалитетот на семенскиот и садниот материјал, детерминација и идентификација на присуството на болести и штетници кај растенијата и складираните земјоделски производи.

Услугите се објективни, брзи и квалитетни, засновани на меѓународно признати и прифатени методи за работа, во согласност со стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018, и односите со корисниците се строго доверливи.

Лабораторија

Со известување од Институтот за акредитација на Република Македонија од 27 јануари 2012 година, УНИЛАБ на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип се стекна со Сертификат за акредитација, бр. ЛТ – 028, за спроведен Стандард МКС EN ISO/IEC 17025 : 2006 во своето работење. Со добивањето на овој Сертификат за акредитација (бр. ЛТ – 028), УНИЛАБ се вброи меѓу институциите во Република Северна Македонија кои вршат тестирања и чиишто извештаи од тестирањата се меѓународно признати.

 

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts