ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОДДЕЛОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Оддел за истражување на животната средина работи во состав на Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина при Земјоделскиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“– Штип. 
Лабораторијата врши физичко-хемиски анализи на вода и почви, како и хемиски анализи за одредување на макро и елементи во траги во примероци од масло, вино, овошје и зеленчук.

За утврдување на квалитетот на водата се одредуваат следните параметри: Услуги

За одредувањето на содржината на 35 елементи (макро, микро и елементи во траги, вклучувајќи ги и потенцијално токсичните тешки метали) се користи индуктивно спрегната плазма со масена спектрометрија (ICP-MS), заради што е овозможено висока сензитивност и прецизност во одредувањето.

© 2016 UNILAB. All Rights Reserved | Design by W3layouts